Đầm Hà tạo đà tăng trưởng năm 2020

Đầm Hà tạo đà tăng trưởng năm 2020

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng, chủ động của các tầng lớp nhân...