Không đạt chất lượng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU bị dừng lưu thông

Không đạt chất lượng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU bị dừng lưu thông

Điểm danh những vụ thu hồi TPCN gây xôn xao dư luận

Điểm danh những vụ thu hồi TPCN gây xôn xao dư luận

Điểm danh những vụ thu hồi TPCN gây xôn xao dư luận

Điểm danh những vụ thu hồi TPCN gây xôn xao dư luận

Dừng lưu thông và thu hồi nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm

Dừng lưu thông và thu hồi nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm

Thu hồi sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU vì không đạt chất lượng

Thu hồi sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU vì không đạt chất lượng

Tạm dừng lưu thông lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU

Tạm dừng lưu thông lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU

Tạm dừng lưu thông lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU

Tạm dừng lưu thông lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU

Không đạt chất lượng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU bị dừng lưu thông

Không đạt chất lượng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU bị dừng lưu thông

Cục An toàn thực phẩm tạm dừng lưu thông Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU

Cục An toàn thực phẩm tạm dừng lưu thông Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KISU