Mới đầu hè, Hà Nội phải dùng xe téc cứu 'khát' cho các khu đô thị

Mới đầu hè, Hà Nội phải dùng xe téc cứu 'khát' cho các khu đô thị

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ khu đô thị Mulberry Lane thiếu nước

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ khu đô thị Mulberry Lane thiếu nước

Ống nước sông Đà 'âm thầm' vỡ, cư dân vật vã vì khát nước

Ống nước sông Đà 'âm thầm' vỡ, cư dân vật vã vì khát nước

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo 'cả khu đô thị khát nước sạch'

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu báo cáo 'cả khu đô thị khát nước sạch'

Chớm hè đã khát

Chớm hè đã khát

Khu đô thị cao cấp cũng … khát nước sạch

Khu đô thị cao cấp cũng … khát nước sạch

Cả khu đô thị 'khát' nước sạch: Nước cấp không đủ còn bị bẩn đục

Cả khu đô thị 'khát' nước sạch: Nước cấp không đủ còn bị bẩn đục

Mới chớm hè, cả khu đô thị ở Hà Nội đã 'khát' nước sạch

Mới chớm hè, cả khu đô thị ở Hà Nội đã 'khát' nước sạch