Hương ước, lệ làng với chiến lược tăng tốc của đất nước

Hương ước, lệ làng với chiến lược tăng tốc của đất nước

Hương ước, lệ làng là di sản văn hóa lâu đời và có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp giữ nước và dựng nước...