Khi nông dân Thành Sen không sản xuất trên ruộng đồng

Khi nông dân Thành Sen không sản xuất trên ruộng đồng

Trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, những nông dân TP. Hà Tĩnh không chỉ sáng tạo...