Miền Trung gánh cả hai đầu nước non

Miền Trung gánh cả hai đầu nước non

'Hết thời này sang thời khác, những con người bị phát vãng và lưu đày biệt xứ đã góp một phần nhỏ dân cư,...