Đi trong mùa gió chướng

Đi trong mùa gió chướng

quê tôi cứ độ gần Tết là gió chướng về. Quả tình cơn gió này 'chướng' thiệt! Đang trên cao tự nhiên lại sà...