Cần khắc phục những bất cập trong quản lý chợ hạng 2, hạng 3

Cần khắc phục những bất cập trong quản lý chợ hạng 2, hạng 3

Hiện trên địa bàn tỉnh có tổng số 133 chợ, trong đó 22 chợ hạng 1, 23 chợ hạng 2 và 88 chợ hạng 3; có 31...