Thấy gì từ vụ nhập lậu 500 lượng vàng?

Thấy gì từ vụ nhập lậu 500 lượng vàng?

Việc mua vàng trôi nổi gây khó khăn cho quản lý chất lượng, tăng thêm rủi ro cho người mua vàng.