NSND Trần Nhượng mong muốn nghệ sĩ có nơi dưỡng lão khi về già

NSND Trần Nhượng mong muốn nghệ sĩ có nơi dưỡng lão khi về già

Khởi công xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Khởi công xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Khởi công Trung tâm từ thiện dành cho nghệ sĩ già neo đơn

Khởi công Trung tâm từ thiện dành cho nghệ sĩ già neo đơn

Khi các nghệ sĩ chung tay làm thiện nguyện

Khi các nghệ sĩ chung tay làm thiện nguyện

Thành lập trung tâm từ thiện cho văn nghệ sĩ

Nghệ sĩ Thanh Hoa, Xuân Hinh... xây chùa nghệ sĩ

Nghệ sĩ Thanh Hoa, Xuân Hinh... xây chùa nghệ sĩ

Khởi công xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Khởi công xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Nghệ sĩ hào hứng ủng hộ xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Nghệ sĩ hào hứng ủng hộ xây dựng Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Khởi động chương trình xây dựng Trung tâm từ thiện 'Văn hào Nhân sỹ'

Khởi động chương trình xây dựng Trung tâm từ thiện 'Văn hào Nhân sỹ'

Nghệ sĩ Trần Nhượng, Thanh Hoa, Xuân Hinh góp sức xây dựng Trung tâm từ thiện

Nghệ sĩ Trần Nhượng, Thanh Hoa, Xuân Hinh góp sức xây dựng Trung tâm từ thiện

NSND Thanh Hoa, Ngọc Khuê cùng sáng lập Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

NSND Thanh Hoa, Ngọc Khuê cùng sáng lập Trung tâm từ thiện Văn hào Nhân sĩ

Khởi công xây dựng Trung tâm từ thiện 'Văn hào Nhân sỹ' – Chùa Bà Đầu

Khởi công xây dựng Trung tâm từ thiện 'Văn hào Nhân sỹ' – Chùa Bà Đầu