Giá gạo Việt thấp nhất trong 12 năm

Giá gạo Việt thấp nhất trong 12 năm

9 tháng năm 2019, khối lượng xuất khẩu gạo ước đạt 5,2 triệu tấn, tăng 5,9%, song giá trị đạt 2,24 tỷ USD...