Đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur – Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur – Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

Đề xuất nâng cấp Đắk Peur và Nam Lyr lên vị thế cửa khẩu quốc tế

Đề xuất nâng cấp Đắk Peur và Nam Lyr lên vị thế cửa khẩu quốc tế

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur-Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

Đề nghị nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur-Nam Lyr lên cửa khẩu quốc tế

Khai trương cửa khẩu chính Phước Tân

Khai trương cửa khẩu chính Phước Tân

Công bố cửa khẩu phụ Phước Tân thành cửa khẩu chính

Công bố cửa khẩu phụ Phước Tân thành cửa khẩu chính

Chính thức nâng cấp cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính

Chính thức nâng cấp cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính

Tây Ninh công bố cửa khẩu Phước Tân lên cửa khẩu chính

Tây Ninh công bố cửa khẩu Phước Tân lên cửa khẩu chính