Bè cá lấn chiếm luồng hàng hải sông Dinh

Bè cá lấn chiếm luồng hàng hải sông Dinh

Luồng sông Dinh có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế cảng biển của tỉnh BR-VT. Tuy nhiên, thời...