Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Lỗ nghìn tỷ, nợ thuế trăm tỷ vẫn thưởng

Lỗ nghìn tỷ, nợ thuế trăm tỷ vẫn thưởng

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn chây ì không chịu nộp thuế

Nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn chây ì không chịu nộp thuế

Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Kiên quyết với doanh nghiệp nợ thuế

Hà Nội sẽ mời người nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ì nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ỳ nợ thuế tới làm việc

Hà Nội sẽ mời người chây ỳ nợ thuế tới làm việc