Bất bình thường tại Công ty CDT

Bất bình thường tại Công ty CDT

Bức xúc trong việc bị các cổ đông cô lập, xâm hại quyền lợi, xâm hại tài sản một cách bất hợp pháp, cổ đông...