Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường: Nhà biện lý đáng gờm

Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường: Nhà biện lý đáng gờm

Nhà biện lí đáng gờm là câu bình luận của chính người Pháp tại Hội nghị Đà Lạt (1946) về Giáo sư Nguyễn...