3 người nổi tiếng ham đọc sách trong sử Việt

3 người nổi tiếng ham đọc sách trong sử Việt

Sử sách nước ta ghi nhận trạng nguyên Nguyễn Trực ham đọc sách từ bé, còn bảng nhãn Lê Quý Đôn 'đỗ đạt vinh...