Nặng lòng thương má khi cháu phải rời quê lên thành phố

Nặng lòng thương má khi cháu phải rời quê lên thành phố

Chồng cháu phải nuôi con học đại học, đã đến lúc cháu phải lên với chồng con rồi cô, cháu phải rời má cô...