Thêm trường hợp du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển Đà Nẵng

Thêm trường hợp du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển Đà Nẵng

Du khách đột quỵ khi tắm biển

Du khách đột quỵ khi tắm biển

Thêm một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Thêm một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Lại thêm du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Lại thêm du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Một du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Đà Nẵng: Một du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển

Đà Nẵng: Một du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển

Thêm một du khách Trung Quốc chết đuối ở biển Đà Nẵng

Khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi đang tắm biển ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong nghi do đột quỵ khi tắm biển ở Đà Nẵng

Một du khách Trung Quốc tử vong nghi do đột quỵ khi tắm biển ở Đà Nẵng

Khách Trung Quốc bị tử vong khi đang tắm biển

Khách Trung Quốc bị tử vong khi đang tắm biển

Nghi bị đột quỵ, du khách Trung Quốc chết đuối ở biển Đà Nẵng

Nghi bị đột quỵ, du khách Trung Quốc chết đuối ở biển Đà Nẵng

Thêm du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển Đà Nẵng

Thêm du khách Trung Quốc tử vong khi tắm biển Đà Nẵng