Thành lập trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Thành lập trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Bộ KH&CN thành lập Trung tâm đối mới sáng tạo

Bộ KH&CN thành lập Trung tâm đối mới sáng tạo

Kết nối đổi mới sáng tạo toàn cầu

Kết nối đổi mới sáng tạo toàn cầu

Thành lập trung tâm Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu tại Việt Nam

Thành lập trung tâm Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu tại Việt Nam

Xây dựng trung tâm kết nối với hơn 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Xây dựng trung tâm kết nối với hơn 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Bộ KH&CN bắt tay tập đoàn Hàn Quốc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Việt Nam tham gia mạng lưới 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Xây dựng trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Xây dựng trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Bộ KH&CN hợp tác với Tập đoàn Xinova thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo hỗ trợ nền kinh tế công nghệ mới

Bộ KH&CN hợp tác với Tập đoàn Xinova thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo hỗ trợ nền kinh tế công nghệ mới

Bộ Khoa học và Công nghệ bắt tay Tập đoàn Xinova thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ bắt tay Tập đoàn Xinova thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo