Thêm 8 công ty công nghệ Trung Quốc bị Mỹ cho vào danh sách đen thương mại

Thêm 8 công ty công nghệ Trung Quốc bị Mỹ cho vào danh sách đen thương mại

Hoa Kỳ đang xem xét bổ sung tám công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách đen thương mại của mình, chủ yếu...