ZTE 'thay máu' hoàn toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao

ZTE 'thay máu' hoàn toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao

Mỹ chặn Trung Quốc mua lại công nghệ

Mỹ chặn Trung Quốc mua lại công nghệ

ZTE xin lỗi, cam kết tái cấu trúc ban lãnh đạo sau khi Mỹ bỏ cấm vận

ZTE xin lỗi, cam kết tái cấu trúc ban lãnh đạo sau khi Mỹ bỏ cấm vận

Chủ tịch ZTE cam kết phục hồi hoạt động sớm nhất có thể

Chủ tịch ZTE cam kết phục hồi hoạt động sớm nhất có thể

ZTE khiếu kiện lên Bộ Thương mại Mỹ hoãn lệnh cấm vận

ZTE khiếu kiện lên Bộ Thương mại Mỹ hoãn lệnh cấm vận

ZTE: Hãy để chúng tôi mua lại công nghệ Mỹ

ZTE: Hãy để chúng tôi mua lại công nghệ Mỹ

ZTE yêu cầu được tiếp tục mua công nghệ Mỹ

ZTE yêu cầu được tiếp tục mua công nghệ Mỹ

ZTE đề nghị Bộ Thương mại Mỹ hoãn lệnh cấm vừa ban hành

ZTE đề nghị Bộ Thương mại Mỹ hoãn lệnh cấm vừa ban hành