Mạnh dạn hội nhập để thay đổi cuộc đời

Mạnh dạn hội nhập để thay đổi cuộc đời

Mạnh dạn thay đổi tư duy, không quanh quẩn ở buôn, quyết đi học thêm ngoại ngữ và đăng ký đi xuất khẩu lao...