Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng: Cần làm gì để hoạt động hiệu quả?

Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng: Cần làm gì để hoạt động hiệu quả?

Tại Hội thảo 'Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Học tập cộng đồng các xã, phường,...
HĐND tỉnh Nghệ An chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

HĐND tỉnh Nghệ An chỉ ra nhiều tồn tại trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết

Có chế tài đủ mạnh đối với doanh nghiệp yếu kém về an toàn vệ sinh lao động

Có chế tài đủ mạnh đối với doanh nghiệp yếu kém về an toàn vệ sinh lao động

Khơi dậy ý chí tự thoát nghèo của người dân

Khơi dậy ý chí tự thoát nghèo của người dân

Chờ cả năm, bệnh viện mới có máy khí dung khoảng 1,5 triệu đồng!

Chờ cả năm, bệnh viện mới có máy khí dung khoảng 1,5 triệu đồng!

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Sở LĐ-TB&XH về thực hiện chương trình giảm nghèo

Chưa thực hiện xã hội hóa, bệnh viện Can Lộc gặp nhiều khó khăn

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Cam Lâm, Diên Khánh

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương

Quỳ Hợp tập trung xử lý doanh nghiệp khoáng sản gây ô nhiễm đầu nguồn sông Dinh

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri các địa phương

Hương Khê cần sáng tạo, phát huy thế mạnh trong xây dựng NTM