Phụ bếp là một trong 10 nghề phát triển nhanh tại Việt Nam

Phụ bếp là một trong 10 nghề phát triển nhanh tại Việt Nam

Tương lai của việc làm: Bắt đầu từ giáo dục nghề nghiệp 4.0

Tương lai của việc làm: Bắt đầu từ giáo dục nghề nghiệp 4.0

Mỗi năm lãng phí khoảng 2.500 tỷ đồng vì sinh viên ra trường thất nghiệp

Mỗi năm lãng phí khoảng 2.500 tỷ đồng vì sinh viên ra trường thất nghiệp

Doanh nghiệp tôi thiếu tới 14 kế toán nhưng không thể tuyển được

Doanh nghiệp tôi thiếu tới 14 kế toán nhưng không thể tuyển được

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Xu hướng học nghề tăng nhanh và những kỹ năng cốt lõi

Câu chuyện giáo dục: Cải thiện giáo dục dạy nghề

Câu chuyện giáo dục: Cải thiện giáo dục dạy nghề

Đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập

Đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập

Nhiều nhà đầu tư lớn dịch chuyển đến Việt Nam, giỏi nghề sẽ có nhiều cơ hội

Nhiều nhà đầu tư lớn dịch chuyển đến Việt Nam, giỏi nghề sẽ có nhiều cơ hội

Giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư chuẩn mực như giáo dục đại học

Giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư chuẩn mực như giáo dục đại học

'Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?'

'Thầy không giỏi nghề, sao đào tạo được học viên?'