Trung thu cho trẻ em miền núi

Trung thu cho trẻ em miền núi

Với sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng...