Bác đề xuất tăng giá trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng giá trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng phí 'chát' tại trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bác đề xuất tăng phí 'chát' tại trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài

Liên hệ làm việc với Vietracimex 8, PV bị bảo vệ đe dọa

Liên hệ làm việc với Vietracimex 8, PV bị bảo vệ đe dọa

Chưa đồng ý cho tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Chưa đồng ý cho tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Xin tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Xin tăng giá dịch vụ trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài lên 4 lần

Bác thẳng BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài xin tăng giá vé

Bác thẳng BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài xin tăng giá vé

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài: Đặt nhầm chỗ vẫn đòi tăng phí lên ... 4 lần

Trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài: Đặt nhầm chỗ vẫn đòi tăng phí lên ... 4 lần

Đề xuất tăng phí gấp 3 lần ở tr ạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, dân bức xúc

Đề xuất tăng phí gấp 3 lần ở tr ạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài, dân bức xúc