Susan Potter - người hiến xác vĩ đại

Susan Potter - người hiến xác vĩ đại

Susan Potter - người phụ nữ tình nguyện đóng băng cơ thể mình và 'cắt nát' thành 27.000 lát mỏng đã trở...