Thiếu điện, khát nước ở khu tái định cư

Thiếu điện, khát nước ở khu tái định cư

Mặc dù được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhằm di dời hơn 70 hộ dân có nguy cơ chịu ảnh hưởng lũ ống, lũ quét,...