Bài 1: Thiếu đất sản xuất – thực trạng và nguyên nhân

Bài 1: Thiếu đất sản xuất – thực trạng và nguyên nhân

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa có diện tích tự nhiên chiếm ba phần tư diện tích tự nhiên toàn...