Bổ nhiệm, điều động nhân sự chủ chốt Bộ TT&TT

Bổ nhiệm, điều động nhân sự chủ chốt Bộ TT&TT

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 6 cơ quan Trung ương

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 6 cơ quan Trung ương

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ mới

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ mới

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ

Bổ nhiệm, điều động nhân sự chủ chốt Bộ TT&TT

Bổ nhiệm, điều động nhân sự chủ chốt Bộ TT&TT

Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm 3 vị trí lãnh đạo mới

Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm 3 vị trí lãnh đạo mới

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự chủ chốt

Nhớ một thủa nữ sinh Đồng Khánh

Nhớ một thủa nữ sinh Đồng Khánh