Bàn giao sau bảo hành công trình Cung Hữu nghị Việt - Trung

Bàn giao sau bảo hành công trình Cung Hữu nghị Việt - Trung

Bàn giao sau bảo hành Cung hữu nghị Việt - Trung

Bàn giao sau bảo hành Cung hữu nghị Việt - Trung

Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung

Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung

Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung

Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung

Bàn giao sau bảo hành công trình Cung hữu nghị Việt-Trung

Kỷ niệm Ngày truyền thống của hoạt động đối ngoại nhân dân

Kỷ niệm Ngày truyền thống của hoạt động đối ngoại nhân dân

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tổ chức EMWF của Mỹ

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho tổ chức EMWF của Mỹ