Bộ TN-MT và WB đốc thúc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ TN-MT và WB đốc thúc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ trong 30 tỉnh thực hiện dự...
Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

Bộ TN-MT đốc thúc thực hiện hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu

Bộ TN-MT đốc thúc thực hiện hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương

Hệ thống dữ liệu đất đai: Lộ trình triển khai vẫn chậm, chưa đồng bộ

Hệ thống dữ liệu đất đai: Lộ trình triển khai vẫn chậm, chưa đồng bộ

Đề xuất xây dựng dự án cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh, thành phố

Đề xuất xây dựng dự án cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh, thành phố

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 30 tỉnh

Triển khai thí điểm phần mềm dự án quản lý và cơ sở dữ liệu về đất đai

Triển khai thí điểm phần mềm dự án quản lý và cơ sở dữ liệu về đất đai

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Dự án tăng cường quản lý đất đai: Triển khai chậm, mới giải ngân 1%

Dự án tăng cường quản lý đất đai: Triển khai chậm, mới giải ngân 1%