VEC 2019: GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

VEC 2019: GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Chiều nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH phối hợp với Bộ Lao động,...
Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

VEC 2019: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực

VEC 2019: Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nhân lực

Hội thảo Giáo dục 2019 - VEC 2019 sẽ diễn ra vào ngày 20/9/2019

Sắp diễn ra Hội thảo VEC 2019 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

6 tháng, các trường nghề tuyển sinh 1.081 nghìn người

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hợp tác quốc tế

Đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Phát triển GDNN trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế

Định hướng trong đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Bàn cách phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng 4.0