Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Thể hiện rõ nét sự gắn kết giữa công tác dân vận với hoạt động hòa giải

Đẩy mạnh truyền thông về hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Đẩy mạnh truyền thông về hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải

Chuẩn bị chu đáo để hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải thành công tốt đẹp

Chuẩn bị chu đáo để hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải thành công tốt đẹp

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật nhiệm kỳ 2020-2022

Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Thi đua khen thưởng là động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Nhiều cách làm hay của bộ đội giúp vùng biên giới, hải đảo 'xóa nghèo' pháp luật

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019

Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Triển khai đồng bộ các giải pháp để pháp luật đi vào cuộc sống

Coi việc triển khai Ngày pháp luật là một nhiệm vụ chính trị, pháp lý quan trọng hàng năm

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hà Nội: Nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt

Tích cực chuẩn bị Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Pháp luật học đường'

Giao lưu trực tuyến 'Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW'

Phối hợp thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Bộ Tư pháp: Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

Nỗ lực thúc đẩy trao quyền pháp lý tới toàn bộ người dân

Ngành Tòa án có nhiều mô hình phổ biến pháp luật đặc sắc

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đẩy mạnh phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua các trang mạng xã hội

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường phối hợp để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phổ biến pháp luật

Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 của hai đơn vị

Bộ Tư pháp trao giải hai cuộc thi về phổ biến pháp luật

Giao lưu trực tuyến: Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội

Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

Đã có nhiều mô hình mới trong phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ luật Hình sự: Nhiều tác động trực tiếp tới thanh niên