Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

Tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến người dân

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL

Đã có nhiều mô hình mới trong phổ biến giáo dục pháp luật

Đã có nhiều mô hình mới trong phổ biến giáo dục pháp luật

Người làm công tác PBGDPL: Cần có chế độ hỗ trợ kịp thời

Người làm công tác PBGDPL: Cần có chế độ hỗ trợ kịp thời

Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ông Lê Vệ Quốc làm Vụ trưởng Vụ PBGDPL

Ông Lê Vệ Quốc làm Vụ trưởng Vụ PBGDPL

Khuyến khích xã hội hóa nguồn lực phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Khuyến khích xã hội hóa nguồn lực phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Tích cực đổi mới để nâng cao văn hóa pháp lý cho người dân

Tích cực đổi mới để nâng cao văn hóa pháp lý cho người dân

Bộ luật Hình sự: Nhiều tác động trực tiếp tới thanh niên

Bộ luật Hình sự: Nhiều tác động trực tiếp tới thanh niên