Những đảng viên, nhà khoa học tâm huyết với nông nghiệp công nghệ cao

Những đảng viên, nhà khoa học tâm huyết với nông nghiệp công nghệ cao

Buổi học đầu năm đầy nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước

Buổi học đầu năm đầy nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước

Những giọt nước mắt đau thương trong buổi lễ chào cờ ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước

Những giọt nước mắt đau thương trong buổi lễ chào cờ ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước

Buổi chào cờ đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh chết đuối

Buổi chào cờ đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh chết đuối

Buổi chào cờ đầu năm mới chìm trong nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước thương tâm

Buổi chào cờ đầu năm mới chìm trong nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước thương tâm

Buổi chào cờ đẫm nước mắt tại ngôi trường có 6 học sinh chết đuối

Buổi chào cờ đẫm nước mắt tại ngôi trường có 6 học sinh chết đuối

Buổi học đầu năm đẫm nước mắt ở ngôi trường có 6 học sinh đuối nước