Thượng Hải cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Thượng Hải cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Tất cả các trường học ở Thượng Hải đều bị cấm hoạt động cho đến cuối tháng 2, theo thông báo của Ủy ban...