12 tác phẩm góp mặt phiên đấu giá số 4 'Vượt qua đại dịch Covid-19'

12 tác phẩm góp mặt phiên đấu giá số 4 'Vượt qua đại dịch Covid-19'

Phiên đấu giá số 4 'Vượt qua đại dịch Covid-19' sẽ đưa lên sàn tác phẩm 'Lá chắn trắng' của họa sĩ Nguyễn...