Sập lò khai thác than, 2 công nhân thương vong

Sập lò khai thác than, 2 công nhân thương vong

Ngạt khí hầm lò, một công nhân tử vong

Ngạt khí hầm lò, một công nhân tử vong

Không bật quạt thông gió, một công nhân ngành than chết trong hầm lò

Không bật quạt thông gió, một công nhân ngành than chết trong hầm lò

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí hầm lò

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí hầm lò

Một công nhân than tử vong do ngạt khí hầm lò

Một công nhân than tử vong do ngạt khí hầm lò

Quảng Ninh: Công nhân tử vong vì quên bật quạt thông gió lò

Quảng Ninh: Công nhân tử vong vì quên bật quạt thông gió lò

Không bật quạt thông gió, một công nhân mỏ tử vong

Không bật quạt thông gió, một công nhân mỏ tử vong

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí

Quảng Ninh: Một công nhân tử vong do ngạt khí

Quên bật quạt thông gió, nam công nhân Thái Bình ngạt khí tử vong

Quên bật quạt thông gió, nam công nhân Thái Bình ngạt khí tử vong

Ngạt khí hầm lò, 1 công nhân mỏ tử vong

Ngạt khí hầm lò, 1 công nhân mỏ tử vong

Quảng Ninh: Ngạt khí hầm lò khiến một công nhân tử vong

Quảng Ninh: Ngạt khí hầm lò khiến một công nhân tử vong