Nguyễn Nhược Pháp - nhìn từ truyện ngắn

1. Đặt một tiêu đề như vậy, với trường hợp Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), có thể sẽ đem đến cảm giác lạ...