Việt Nam đủ năng lực, sinh phẩm xét nghiệm dịch Covid-19

Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Chỉ đưa lao động đi làm việc tới những vùng không có dịch bệnh

Chỉ đưa lao động đi làm việc tới những vùng không có dịch bệnh

Hơn 4.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại vùng có dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Hơn 4.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại vùng có dịch COVID-19 ở Hàn Quốc

Triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

Triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc

Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Chưa có lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bị nhiễm Sars-Cov-2

Chưa có thông tin về lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhiễm Covid 19

Rà soát số lao động đang làm việc tại Hàn Quốc để có phương án phòng dịch COVID-19