Buôn may bán đắt: duyên may hay sự dựng xây?

Buôn may bán đắt: duyên may hay sự dựng xây?

Xã hội càng phát triển, người bán hàng xuất hiện ngày càng nhiều. Đơn giản vì con người khi đó sản xuất...