CLIP: Truy tìm kẻ gian đổ chất thải 'lạ', đốt là cháy

CLIP: Truy tìm kẻ gian đổ chất thải 'lạ', đốt là cháy

Chất thải lạ bị kẻ gian đổ ở mé đường rồi lan xuống mương trong vườn bưởi gần 4.000 m2 của một hộ dân, khi...