Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định về quan hệ đối tác mới

Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định về quan hệ đối tác mới

Hoa Kỳ và Việt Nam ký ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

Hoa Kỳ và Việt Nam ký ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

Bắt đầu xử lý điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam

Bắt đầu xử lý điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật

Khởi động dự án xử lý dioxin tại điểm ô nhiễm lớn nhất Việt Nam

Khởi động dự án xử lý dioxin tại điểm ô nhiễm lớn nhất Việt Nam

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật sau chiến tranh tại Việt Nam

Việt Nam - Hoa Kỳ ký bản ghi nhận hỗ trợ người khuyết tật sau chiến tranh tại Việt Nam

Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật

Hoa Kỳ và Việt Nam ký bản ghi nhận ý định về hỗ trợ người khuyết tật