Thiếu cầu, dân bơi qua sông tới rẫy

Thiếu cầu, dân bơi qua sông tới rẫy

Người dân nhiều buôn làng Tây Nguyên đến nay vẫn hằng ngày lội suối, vượt sông lên nương rẫy, chủ yếu vì...