Những tổ chức nông dân tiên phong

Những tổ chức nông dân tiên phong

Từ mô hình điểm của dự án VnSAT hỗ trợ, nhiều tổ chức nông dân ở Tây Nguyên thấy được hiệu quả và chủ động...