Quảng Nam: Kỷ luật nhiều cán bộ vì để mất rừng và khoáng sản

Quảng Nam: Kỷ luật nhiều cán bộ vì để mất rừng và khoáng sản

Kỷ luật nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam

Kỷ luật nhiều cán bộ xã ở Quảng Nam

Quảng Nam: Để xảy ra mất rừng và khoáng sản, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Quảng Nam: Để xảy ra mất rừng và khoáng sản, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Kỷ luật nhiều cán bộ để xảy ra mất rừng, khoáng sản tại Quảng Nam

Kỷ luật nhiều cán bộ để xảy ra mất rừng, khoáng sản tại Quảng Nam

Để mất rừng lim xanh và khoáng sản, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Để mất rừng lim xanh và khoáng sản, nhiều cán bộ bị kỷ luật

Khai thác vàng trái phép ở khu vực biên giới

Khai thác vàng trái phép ở khu vực biên giới

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh