Đi lính cho địch, nhưng khai man hồ sơ để nhận Huân chương Kháng chiến

Đi lính cho địch, nhưng khai man hồ sơ để nhận Huân chương Kháng chiến

Thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì khai man thành tích

Thu hồi Huân chương Kháng chiến hạng Ba vì khai man thành tích

Được tặng thưởng huân chương nhờ hồ sơ giả

Được tặng thưởng huân chương nhờ hồ sơ giả

Khai man thành tích để được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến

Khai man thành tích để được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến

Khai man thành tích để được nhận Huân chương kháng chiến

Khai man thành tích để được nhận Huân chương kháng chiến

Khai man để nhận huân chương

Khai man để nhận huân chương

Làm giả hồ sơ để được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba

Làm giả hồ sơ để được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Ba