Ở nơi bên lở, bên bồi...

Ở nơi bên lở, bên bồi...

Ở Nam Định có một hiện tượng thiên nhiên rất lạ. Chỉ cách nhau cửa con sông Ninh Cơ nhưng phía huyện Nghĩa...