Quả bom 340 kg có ngòi nổ hóa học gần đường dây 500 KV

Quả bom 340 kg có ngòi nổ hóa học gần đường dây 500 KV

Quả bom có ngòi nổ với đặc điểm 'nổ chậm' và 'chống giật lùi' nên phải tuân thủ thời gian đợi an toàn là...